Νέος CEO της Intrakat ο Αλέξανδρος Εξάρχου

0
30

Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση αυτού σε σώμα προχώρησε η Intrakat, ενώ, παράλληλα, εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου και νέα Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών. Tη θέση του CEO αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

Ι. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα: Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά, την εξ αναβολής από την 29.06.2022, συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε την 15.07.2022, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Τζαβέλα Φερονίκη, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. Εξάρχου Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3. Παμπούκης Χαράλαμπος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4. Γιόκαρη Αντιγόνη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6. Βουγιούκας Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

7. Τσοτσορός Ευστάθιος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

9. Σχίζας Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 15.07.2022 έως και την 15.07.2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΙΙ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή της, αποφάσισε το είδος, τη θητεία, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και την ιδιότητα αυτών. Συγκεκριμένα, αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1(α)(αα) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, μέχρι και την 15.07.2027, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

III. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου & της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών: Tο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 15.07.2022:

(α) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Νικόλαο Βουγιούκα, Παναγιώτη Αντιβαλίδη και Αθανάσιο Σχίζα. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. (β) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, τους κ.κ. Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτη, Παναγιώτη Αντιβαλίδη και Αθανάσιο Σχίζα. IV. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη συνεδρίασή της στις 15.07.2022, όρισαν το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Βουγιούκα, ως Προέδρο αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1. Νικόλαος Βουγιούκας, Πρόεδρος 2. Παναγιώτης Αντιβαλίδης, Μέλος 3. Αθανάσιος Σχίζας, Μέλος Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

V. Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κατά τη συνεδρίασή της στις 15.07.2022, όρισαν το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Αθανάσιο Σχίζα, ως Προέδρο αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 1. Αθανάσιος Σχίζας, Πρόεδρος 2. Παναγιώτης Αντιβαλίδης, Μέλος 3. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης, Μέλος

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here