Όροι χρήσης της ιστοσελίδας west-athens.gr

Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα west-athens.gr και το οποίο αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάθε είδους πληροφορίας που περιέχεται στην ιστοσελίδα west-athens.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αναγραφή της αρχικής πηγής (για παράδειγμα: “Πηγή: west-athens.gr”).

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας της west-athens.gr μπορούν μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks), να κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η ιστοσελίδα west-athens.gr δεν παρέχει καμία απολύτως εγγύηση ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση τους ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα ή / και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών και / ή την ποιότητα των περιεχομένων στις εν λόγω ιστοσελίδες. Ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Η ιστοσελίδα west-athens.gr περιλαμβάνει δεσμούς υπερσυνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Κάθε περιεχόμενο το οποίο δεν αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα της ιστοσελίδας west-athens.gr, αποτελεί αναπαραγωγή περιεχομένου από άλλη ιστοσελίδα. Σε κάθε άρθρο – δημοσίευση – αναπαραγωγή περιεχομένου, στο τέλος της δημοσίευσης αναγράφεται η αρχική πηγή του άρθρου.

Η ιστοσελίδα west-athens.gr λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η ιστοσελίδα west-athens.gr δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα west-athens.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα west-athens.gr εγγυάται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα, e-mail και λοιπά στοιχεία τα οποία δεν είναι ορατά στο δημόσιο τμήμα της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από την ιστοσελίδα west-athens.gr με γνώμονα την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των χρηστών. Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων (εγγραφή στη mailing list, κ.λπ.), το west-athens.gr δηλώνει ρητά πως οι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο. Η ιστοσελίδα west-athens.gr δεν εγγυάται για την προστασία οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου είναι ορατό στο δημόσιο τμήμα της ιστοσελίδας (πχ, στον τομέα αγγελιών).

Η ιστοσελίδα west-athens.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/ και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ’ αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας west-athens.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

Η ιστοσελίδα west-athens.gr, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος www.west-athens.gr καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.